تجهیز و راه اندازی رستوران سلیم بازارتهران
خیابان پانزده خرداد روبروی خیابان ناصرخسرو رستوران سلیم
برنج ایرانی همراه کباب کوبیده زغالی
هروقت گذرتون به بازار تهران افتاد حتما طعم کباب رستوران سلیم رو برای یکبارهم شده امتحان کنید
تجهیز و راه اندازی صفرتاصد توسط گروه صنعتی آلفاتجهیز
رستوران سلیم با طراحی سنتی و دلنشین