قیمت پاتیل استیل

پاتیل استیل دهه ۷۰

فروش پاتیل خیساندن برنج که با توجه به ارتفاع مناسب دستگاه از سطح زمین قابلیت قراردادن آبکش و پاتیل به منظور تخلیه ... ادامه مطلب