پاتیل استیل دهنه 70

پاتیل استیل دهنه 70

فروش پاتیل خیساندن برنج که با توجه به ارتفاع مناسب دستگاه از سطح زمین قابلیت قراردادن آبکش و پاتیل به