دستگاه وافل ساز thor

دستگاه وافل ساز thor

وافل آلفاتجهیز نان ترد و شیرینی است که می توان آن را به بیسکوئیت تشبیه کرد که به همراه شکلات